provozní řád Studia Yoon

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), kde je na jedné straně je provozovatelka Michaela Voráčková (dále jen „provozovatelka“) a na druhé straně je klient, fyzická osoba, spotřebitel, blíže specifikovaný ve smlouvě (dále jen „klient“, „zákazník“, „člen“, „kupující“), který má zájem užívat služby v provozovně ve sportovně relaxačním centru s názvem Studio Yoon nacházející se na adrese Bělečská 36, Praha 9 – Klánovice, 19014 (dále jen „centrum“) a který zaplatil sjednanou cenu-úplatu za danou službu.
 2. Služby maséra a služby výživového poradenství nejsou poskytovány provozovatelkou; tyto služby si klient sám objednává a požívá na základě vlastní smlouvy s masérem a výživovým poradcem.
 3. Tyto podmínky neupravují nákup a prodej zboží a služeb nabízeného prostřednictvím internetového prodeje na webových stránkách www.studioyoon.cz.
 4. Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku kupní smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „kupní smlouva“).
 5. Zákazníkem může být fyzická i právnická osoba. Pokud je klientem nebo zákazníkem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění ze smlouvy uzavřené s provozovatelkou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vztahují se na něho platné právní předpisy na ochranu spotřebitele.
 6. Tyto podmínky obsahují návštěvní řád upravující pravidla a práva a povinnosti klientů nebo zákazníků v provozovně; návštěvní řád může být doplněn návštěvním řádem speciálně upravujícím další práva a povinnosti dle konkrétní služby a činnosti, které mohou být nedílnou součástí smlouvy.
 7. Klient je oprávněn na základě uzavřené smlouvy využívat služby, definované v podmínkách, na webových stránkách www.studioyoon.cz, v provozovně a ve smlouvě.
 8. Službu poskytovanou provozovatelkou může klient užívat pouze na základě průkazu oprávnění službu užívat, a to v podobě vstupenky, poukázky, permanentky, členské karty apod.
 9. V případě, že se některé ustanovení/část ustanovení smlouvy nebo kupní smlouvy bude odlišovat od ustanovení podmínek, nahrazují ustanovení/část ustanovení smlouvy/kupní smlouvy ustanovení podmínek.
 10. Smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústní formou, není-li výslovně v podmínkách pro daný typ služby sjednána písemná forma.

  2. Vztahy ze smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelkou a klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu z jedné smluvních stran k uzavření smlouvy.
 2. Návrhem k uzavření smlouvy může být objednávka určité služby ze strany klienta, poskytované provozovatelkou v provozovně (dále též „objednávka“). Klient podáním návrhu na uzavření smlouvy/odesláním objednávky bere bez výhrad na vědomí to, že Studio Yoon disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny provozovatelky nebo osob zastupujících provozovatelku ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost klienta využívat rezervační systém.
 3. Podmínkou účinnosti smlouvy je úhrada ceny za poskytovanou službu klientem. Klientovi vzniká nárok na poskytnutí služeb až poté, kdy klient řádně, včas a v plném rozsahu uhradí cenu objednaných služeb/produktů.
 4. Návrh na uzavření smlouvy je možné adresovat smluvní straně v provozovně. Pro objednávku musí být použit předtištěný formulář (pokud není provozovatelkou určeno, že je možné uzavřít smlouvu ústní formou).
 5. Provozovatelka nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí návrhu na uzavření smlouvy potvrdí klientovi písemnou nebo ústní formou, zda shora uvedený návrh přijala či nikoli. Společnost v tomto případě zastupuje osoba pověřená k této činnosti provozovatelkou (personál recepce).
 6. Provozovatelka si vyhrazuje právo odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy, zejména v případě, že návrh na uzavření smlouvy obsahuje neúplné, nečitelné či nepřesné údaje o klientovi, nebo o jednotlivých objednávaných produktech, nebo v případě, že není možné klientovi z kapacitních důvodů poskytnout služby v rozsahu, který je uveden v předmětném návrhu na uzavření smlouvy, nebo není možné klientovi poskytnout produkt z důvodu, že již není v aktuální nabídce společnosti nebo se jedná o návrh na poskytnutí služby, která je pro klienta zjevně nevhodná ze zdravotních nebo věkových důvodů. Dále je provozovatelka oprávněna odmítnout návrh na uzavření smlouvy v případě, že se klient chová v prostorách Studia Yoon nevhodně, je intoxikován, chová se vulgárně nebo obtěžuje svým nevhodným chováním jiné klienty či zaměstnance Studia Yoon.
 7. Doba trvání smlouvy je ve smlouvě určena nebo je ve smlouvě nebo podmínkách specifikován způsob určení doby trvání smlouvy. Smlouva je vždy uzavřena na dobu určitou.
 8. V případě adresování návrhu k uzavření smlouvy je možné použit prostředky komunikace na dálku ve smyslu ustanovení § 1827 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu s ustanovením tohoto článku podmínek. Tyto prostředky umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Na objednávku služeb prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména prostřednictvím webových stránek www.studioyoon.cz) se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o uzavírání smluv distančním způsobem. Na veškeré smluvní vztahy vyplývající ze smluv uzavíraných distančním způsobem a ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se použijí zvláštní obchodní podmínky platné pro sjednané smluvní vztahy (dále jen „zvláštní obchodní podmínky“).

3. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

 1. Služby poskytované klientovi je klient oprávněn hradit v provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví provozovatelka, a to v případě, že provozovatelka nevyžaduje od klienta v konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb.
 2. Cena služby je uhrazena v okamžiku připsání částky odpovídající ceně za poskytovanou službu ve prospěch účtu Studia Yoon. Cena je určena ceníkem/sazebníkem vydaným provozovatelkou, platným a účinným v době návrhu k uzavření smlouvy.
 3. V případě platby platební kartou se považuje cena za uhrazenou schválením bankou bezprostředně po provedené transakci.
 4. Produkty a zboží může klient převzít osobně v provozovně, služby se poskytují výlučně v provozovně.
 5. Ceny služeb jsou smluvní; v době podání návrhu k uzavření smlouvy ze strany klienta jsou ceny stanoveny podle platného ceníku/sazebníku. Ceny uvedeny v konečné výši.
 6. Akční ceny zboží a produktů platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 7. Student může uplatnit nárok na slevu na vstupné. Do 26 let se prokazuje platnou ISIC kartou nebo potvrzením o studiu.
 8. Senior může uplatnit nárok na slevu na vstupné. Senioři 60+ se prokazují občanským průkazem.
 9. V případě, že klient nedorazí na řádně rezervovanou lekci ve Studiu, či se pozdě (specifika pravidel odhlašování z lekcí určuje Studio Yoon) z rezervované lekce odhlásí, kompenzuje Studiu Yoon neúčast na lekci či pozdní odhlášení poplatkem 100 Kč.4. Služby a produkty
 1. Provozovatelka se zavazuje poskytnout klientovi za podmínek uvedených v těchto podmínkách příslušné služby v provozovně. Služby jsou definovány ve smlouvě, podmínkách, na webových stránkách www.studioyoon.cz a v provozovně.
 2. Klient podáním návrhu na uzavření smlouvy bere na vědomí to, že Centrum disponuje omezenou kapacitou, a je povinen dodržovat pokyny provozovatelky ohledně způsobu využívání služeb. Tím není dotčena možnost klienta využívat rezervační systém.
 3. Klient je oprávněn využívat služby, o kterých to stanoví provozovatelka, na základě rezervačního systému. Službu je možné si předem rezervovat na webových stránkách www.studioyoon.cz, nebo telefonicky na recepci. Telefonní číslo je zveřejněno na webových stránkách www.studioyoon.cz.
 4. Pokud klient nevyužije rezervovanou službu, není provozovatelka povinna zaplacenou cenu vracet nebo cokoli klientu nahrazovat.
 5. Zruší-li klient rezervovanou službu, je klient povinen uhradit provozovatelce storno poplatek, a to ve výši stanovené pro daný druh služby, nejvýše však 10 % (slovy: deset procent) z ceny služby.
 6. Služby nabízené provozovatelkou jsou specifikovány v místě Centra a na webových stránkách www.studioyoon.cz. Služby poskytované provozovatelkou jsou jednorázové nebo dlouhodobé povahy.
 7. U produktu dlouhodobé povahy je klient oprávněn užívat službu/služby poskytované ze strany společnosti v provozovně jednorázově v době trvání jednoho roku nebo na základě členské karty na dobu podle časových permanentek, a to opakovaně během daného roku.
 8. U služeb krátkodobé povahy je klient oprávněn užívat službu/služby v době kratší než jeden tři měsíce.
 9. U permanentní/celoroční vstupenky tato permanentní vstupenka opravňuje k opakovanému vstupu do Centra pouze po dobu své platnosti.
  5. Ochrana osobních údajů
 1. Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k uzavření smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely provozovatelky, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient/zákazník tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje provozovatelce výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se klienta/zákazníka, uvedené v návrhu k uzavření smlouvy/objednávky služeb nebo dalších listinách a sděleních odeslaných klientem/zákazníkem zpracovávala provozovatelka za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti po dobu ode dne učinění první objednávky klienta/zákazníka až po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování ode dne učinění poslední objednávky klienta/zákazníka.
 3. Klient souhlasí zejména s tím, aby provozovatelka sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, prohledávala, využívala, kombinovala, přeskupovala a používala pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách provozovatelky.
 4. Společnost je oprávněna za účelem případné výroby a personifikace zákaznické karty poskytnout jméno a příjmení klienta nebo zákazníka určenému dodavateli. Výše uvedený souhlas s použitím osobních údajů klient/zákazník může potvrdit svým podpisem na návrhu na uzavření smlouvy, potvrzením u objednávky služeb, a to i v případě uzavření smlouvy distančním způsobem podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, podpisem přihlášky nebo podepsáním zákaznické karty.
 5. Klient/zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje lze použít pro shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy nebo kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatelky.
 6. Provozovatelka zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
  6. Návštěvní řád
 1. Klient/zákazník/návštěvník je povinen řídit se pokyny personálu provozovatelky. Každý návštěvník je povinen používat sportovní oděv a obuv (bez obuvi může být pouze při lekcích, které jsou označeny a jen prostorách cvičebního sálu). Návštěvník je povinen používat vlastní ručník nebo si ho za poplatek půjčit na recepci.
 2. Jiné činnost než určené a dané poskytovanou službou nesmějí být v prostorách vykonávány. V prostorách nesmí návštěvníci požívat alkoholické nápoje, přechovávat a užívat drogy, kouřit (včetně elektronických cigaret), porušovat pravidla mravnosti a slušnosti. Do všech prostor centra je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatelky oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby centrum opustily.
 3. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tedy do vyhrazených skříněk v šatnách nebo do botníku. Klientovi jsou pro užívání služeb, pokud to smlouva nevylučuje, k dispozici uzamykatelné skříňky na uložení jeho osobních věcí mimo peněz a cenných předmětů, a to po dobu jeho přítomnosti v provozovně. Cenné věci si může klient uchovat v trezoru na recepci. Za odložené cenné věci v zamčené skřínce Studio Yoon neručí. Vždy před opuštěním prostoru Centra je klient povinen skříňku uvolnit, vyklidit uschované předměty a ponechat odemčenou pro další užívání. Skříňku, která nebude vyprázdněna do konce otevírací doby, je provozovatelka oprávněna otevřít a její obsah uskladnit. Náklady na otevření skříňky a na úschovu je povinen klient uhradit nejpozději do sedmi dnů od vyklizení skříňky. V případě včasně neuhrazených nákladů je provozovatelka oprávněna využít zadržovacího práva na uskladněných věcech.
 4. Za klíček od skříňky klient jako zálohu zanechá na recepci elektronický čip Studia Yoon či jinou vhodnou zálohu (peněžitá záloha).
 5. Návštěvník oznámí jakékoli poškození věci nebo cvičebních pomůcek trenérovi nebo na recepci.
 6. Návštěvník je povinen oznámit obsluze recepce krádež své věci, učinit příslušná oznámení policii a poskytnout součinnost pojišťovně.
 7. Děti se smí pohybovat v prostorách centra pouze v doprovodu rodičů, kteří nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. V případě, kdy odpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny trenér-instruktor centra, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z cvičebního sálu a jejím převzetím trenérem-instruktorem. Mimo tuto dobu je osobu mladší 15-ti let odpovědný její rodič nebo doprovod.
 8. Návštěvník nesmí v centru fotografovat a pořizovat video záznamy bez předchozího souhlasu provozovatele.
 9. Návštěvník je povinen se řídit instrukcemi trenéra-lektora. Návštěvník není povinen cvičit, avšak nesmí se chovat tak, že brání ve cvičení nebo relaxačním aktivitám ostatním cvičícím nebo jinak ohrožuje průběh dané lekce nebo nedodržuje pravidla bezpečnosti či hygieny. V případě, že klient nebude respektovat pokyn trenéra-instruktora, může být z lekce vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 10. Po skončení cvičení si každý návštěvník po sobě uklidí cvičební náčiní na vyhrazené místo.
 11. Klient se účastní všech aktivit provozovaných v prostorech Centra na vlastní riziko. Klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat služeb poskytovaných na základě smlouvy. Návštěvník je povinen oznámit obsluze recepce jakékoli zranění.
 12. Klient má právo využívat služeb pouze v provozních hodinách stanovených provozovatelkou. Provozovatelka si vyhrazuje právo prodloužit či zkrátit provozní hodiny podle potřeby. O provedených změnách bude klient vždy v dostatečném předstihu informován upozorněním umístěným v provozovně nebo způsobem sjednaným ve smlouvě. Provozovatelka si vyhrazuje právo lekce po předchozím oznámení zrušit (například vyvěsí informaci na internetu či zavolá klientovi).
 13. Klient nesmí užívat prostory Centra ke komerčním účelům, nesmí v nich ostatním návštěvníkům nabízet své služby a vykonávat obdobné činnosti (nabídky, rozdávání letáků, oslovování inzercí, dotazníky apod.)
 14. Klient se zavazuje nevyvolávat v provozovně výtržnosti, jakož i chovat se po dobu své přítomnosti v provozovně tak, aby neobtěžoval jiné klienty a zaměstnance Studia Yoon.
 15. Do cvičebního sálu není povoleno vnášet mobilní telefony a jiná elektronická zařízení.
 16. V případě pozdního příchodu na lekci do Studia Yoon má provozovatelka, či zaměstnanci provozovatelky, právo pozdě příchozího klienta nepustit na lekci.
 17. Za případnou krádež kola, auta, či jeho vykradení na parkovišti, nenese Studio Yoon žádnou odpovědnost.
 18. Klient se zavazuje, že bude dodržovat návštěvní řád, který je také vyvěšen v prostorách recepce Centra.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Aktuální znění podmínek a příslušného ceníku/sazebníku bude vždy zveřejněno na webových stránkách www.studioyoon.cz.
 2. Změna podmínek nebo ceníku/sazebníku je vůči klientu/zákazníku účinná okamžikem, kdy s ní vyjádří svůj souhlas. Za souhlas s takovou změnou se pro potřeby smlouvy a těchto podmínek považuje i odeslání či podání návrhu k uzavření smlouvy nebo úhrada ceny objednaných produktů.
 3. Provozovatelka je oprávněna změnit v době trvání smlouvy podmínky z důvodu úpravy ustanovení, která budou pro klienta/zákazníka příznivější, dále z důvodu, že některá ustanovení podmínek již nebudou aktuální vzhledem k jednání, skutečnostem a událostem, nezaviněným ze strany provozovatelky. Tímto není dotčeno oprávnění provozovatelky jednostranně změnit příslušný ceník/sazebník služeb.